شما در این گام: درباره ی طیف گسترده ی مشتریان و بازارهای بالقوه ی کسب و کارتان طوفان فکری انجام خواهید داد.

فهرست خود را به شش تا دوازده بازار برتر محدود خواهید کرد.

درباره ی این شش تا دوازده بازار برتر، تحقیقات اولیه ی بازار را انجام خواهید داد.

برای موفقیت در کار آفرینی، باید از منظری به موقعیت های گوناگون نگریست که از هرمنظر دیگری مفید تر باشد.

در این گام اکنون با در اختیار داشتن ایده یا فناوری  و انجام طوفان فکری برای یافتن طیف وسیعی از مشتریان بالقوه ی علاقه مند به کار کردِ این ایده و فناوری عملا 24 گام خود را آغاز کرده اید.

تنها شرط لازم و کافی برای کسب و کار:

تنها شرط لازم و کافی برای هر کسب و کار مشتری ای است که برای محصولات و خدمات پول بپردازد.

زمانی که شخصی برای خدمات یا محصولات شما پول پرداخت می کند، می توانید ادعا کنید که صاحب کسب و کار شده اید. این حقیقت ساده باعث حفظ تمرکزتان بر مسائل مهم می شود. نمی توانید کسب و کار و محصولاتتان را یکسان قلمداد کنید. داور نهایی در تعیین موفقیتِ کسب و کار شما بازار خواهد بود.

برای دستیابی به کسب و کاری سود ده و پایدار، باید در مدت زمان نسبتا کوتاه به اندازه ی کافی مشتری دست به جیب پیدا کنید تا با کمبود سرمایه رو به رو نشوید و به سودآوری برسید.

ازین رو، شما کسب و کارتان را با کشف نیاز های برآورده نشده ی مشتریان و با اتخاذ رویکردی مشتریِ محور بنا می نهید.

بازار جدید ایجاد کنید که بر آن تسلط داشته باشید:

ساخت محصولی نوآورانه که هنوز در هیچ بازاری وجود ندارد برای موفقیت هرشرکت نوپایی ضروری است.با ایجاد بازاری جدید سهم بزرگی از بازار را به دست خواهید آورد و می توانید آن را پایه ی توسعه های آتیِ کسب و کار خود قرار دهید.

برای راه اندازی شرکت در بازاری تازه، باید بر مشتری هدفتان تمرکز کنید.سپس بعد از آن که جایگاه خود را در میان گروه مشتریان هدف محکم کردید آنگاه برای گسترش کسب وکارتان و ورود به بازار متناظر از منابع کافی برخوردارید.

هنگامی که مشتریان دست به جیب” شما را گمراه می کنند:

نهایتا این مشتریان دست به جیب هستند که موفقیت محصولی را تعیین می کنند، اما در این میان دو دام وجود دارد که در صورت متمرکز نشدن بر ایجاد بازاری جدید ممکن است گرفتارشان شوید.

نخستین دام”فروش به همه” نام دارد، به این مفهوم که شما در مقام شرکتی نوپا و با منابعی بسیار اندک می توانید محصولاتی تولید کنید که متناسب با نیازهای همه ی افرادی باشد که با آنها تعامل دارید.

دومین دام رایج “سندروم چینی” است. که به آن “سرگرم شدن با صفحات گسترده” می شناسند. ایده ی اصلی این دام این است که به جای ایجاد بازاری جدید می توان سراغ یکی از بازارهای بزرگ موجود رفت و بخشی از سهم آن بازار را در اختیار گرفت وبه سودآوری دست یافت.

مشتریان دست به جیبِ پیچیده: مشتریان اولیه در برابر متریان ثانویه و بازارهای دوطرفه

در این تعریف گسترده از مشتری ب 2 مفهوم برمیخوریم: کاربرنهایی” یعنی شخصی که نهایتا از محصولتان استفاده می کند و “خریدار اقتصادی” یعنی شخصی که تصمیم نهایی رابرای خریدن یا نخریدن محصولی می گیرد.که بسته به وضعیت موجود می تواند هردوی آن یک شخص باشد.

وضعیت دوم ،که بازار د طرفه یا چندطرفه نامیده می شود، زمانی است که برای بقای کسب و کارتان به مشتریان هدف چندگانه نیاز دارید.اگر بازار چند طرفه ای داشته باشید باید برای هر یک از طرف های بازار تمامی مراحل را یک بار انجام دهید .و ممکن است به نتیجه برسید که برای موفقیت کسب و کارتان جلب رضایت مشتری و مشارکت یکی از طرف های بازار مهم تر از طرف های دیگر است.

نظر خود را پیرامون این مقاله بیان کنید!